News

  • จิวเวอรี่ ดีไซน์เชิงสัญลักษณ์

    ประวัติศาสตร์ของการออกแบบจิวเวอรี่ ที่มีดีไซน์เชิงสัญลักษณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีต ผู้คนนิยมใช้จิวเวอรี่ประดับกายพร้อมทั้งสื่อสารข้อความบางอย่...